Regulamin programu sprzedaży premiowanej

"ZŁAP SĄSIADA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program sprzedaży premiowanej "Złap sąsiada" ma na celu promocję sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych realizowanych przez jedną ze spółek:
  1. SKALAND SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA:
   • inwestycja "NOWINA I" - realizowana w miejscowości Dachowa,
   • inwestycja "PARK 28" - realizowana w miejscowości Borówiec,
   • inwestycja NOWE KONINKO II - WILLE - realizowana w miejscowości Koninko,
   • inwestycja "OSIEDLE MŁODYCH" - realizowana w Grodzisku Wielkopolskim.
  2. SKALAND ECO SP. Z O.O.:
   • inwestycja "NOWINA II" - realizowana w miejscowości Dachowa.
  3. SKALAND PROJEKT SP. Z O.O.
   • inwestycja "OSIEDLE MŁODYCH 2.0” - realizowana w Grodzisku Wielkopolskim
  4. SKALAND PROJEKT 2 SP. Z O.O.
   • inwestycja "MAKOWE POLA" - realizowana w miejscowości Robakowo.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowanej o nazwie "ZŁAP SĄSIADA".
 3. Organizatorem Programu "ZŁAP SĄSIADA" jest spółka Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku, Al. Wierzbowa 1, 62-023 Koninko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000627067, NIP 7773258595, REGON 634349950.
 4. Program "ZŁAP SĄSIADA" ma na celu przyznanie nagrody pieniężnej Klientom, którzy skutecznie polecą zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego znajdującego się w ofercie sprzedażowej spółek: Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, Skaland ECO sp. z o.o., Skaland Projekt sp. z o.o. i Skaland Projekt 2 sp. z o.o.na zasadach i warunkach określonych w Programie.
 5. Fundatorem Nagród w Programie jest Organizator Programu.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Programie są użyte następujące pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 1. Organizator - Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku,
 2. Program - Program,
 3. Klient - osoba, która zawarła umowę deweloperską, przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, której przedmiotem był zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu "ZŁAP SĄSIADA",
 5. Uczestnik Programu - Klient. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne,
 6. Lokal - lokal mieszkalny znajdujący się w ofercie sprzedażowej podanych inwestycji realizowanych przez spółkę Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa,
 7. DOM - dom jednorodzinny znajdujący się w ofercie sprzedażowej podanych inwestycji realizowanych przez spółkę Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółkę Skaland ECO sp. z o.o. spółkę Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółkę Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o.,
 8. Umowa - umowa deweloperska, przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępna umowa sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego przez Klienta ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, z wyłączeniem umowy rezerwacyjnej,
 9. Baza Danych Klienta - spis Klientów, którzy zawarli ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, umowę deweloperską lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego.
 10. Klient polecający - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, której przedmiotem jest pośrednictwo nieruchomościami, będąca już Klientem spółki Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa w związku z nabyciem Lokalu lub Domu.
 11. Klient polecany - osoba fizyczna lub prawna, która w wyniku polecenia przez Klienta polecającego zawarła ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółką Skaland ECO sp. z o.o., spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o. umowę deweloperską lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Udział w Programie jest dobrowolny. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Program skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych, zwanych dalej Uczestnikami, którzy spełnią następujące warunki:
  • Klient Polecający wraz z Klientem Polecanym stawią się osobiście w siedzibie Organizatora Programu,
  • Klient polecający okaże umowę deweloperską lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego przez Klienta ze spółką Skaland sp. z o.o. komandytowa. W przypadku, gdy Umowa podpisana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stronę Umowy stanowi więcej niż jedna osoba), formularz zgłoszeniowy podpisują wszystkie osoby stanowiące stronę umowy, wskazując zgodnie jedną z nich, która będzie Uczestnikiem Programu.
  • Klient Polecający wraz z Klientem Polecanym wypełnią formularz rejestracyjny Programu, dostępny w siedzibie Organizatora Programu, poprzez uzupełnienie wszystkich pól w formularzu jako obowiązkowych oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją Programu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do udziału w Programie.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w Programie będzie ważne, jeśli Klient Polecany nie znajdował się w Bazie Danych Klientów spółki Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółki Skaland ECO sp. z o.o. spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o.
  • Klient polecany zawrze ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółką Skaland ECO sp. z o.o., spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o.Umowę (z wyłączeniem umów zawierających klauzule o niestosowaniu zadatku lub kar umownych przy ich rozwiązaniu w związku z nieuzyskaniem finansowania kredytowego przez Poleconego) i wpłaci minimum 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu Umowy, przy czym Klient polecany jest zobowiązany wykonać powyższe czynności w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt)dni od wypełnienia formularza rejestrowego o którym mowa w pkt. 1 lit. c.,
  • Klient Polecający zobowiązany jest przekazać wszystkie dane i informacje niezbędne do wypłaty na jego rzecz Nagrody Pieniężnej oraz do wystawienia przez Organizatora Programu formularza PIT-8C.
  • Klient Polecający i Klient Polecany ponoszą odpowiedzialność za przekazanie Organizatorowi Programu prawidłowych danych do wystawienia wszelkich dokumentów, w tym PIT-8C związanych z ich uczestnictwem w Programie.
 3. Klient Polecający, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 1 i 2 będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Pieniężnej wynoszącej 1.500,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto).
 4. Klient Polecany otrzyma 1.500,00 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto) rabatu w stosunku do całkowitej ceny sprzedaży brutto (tj. z podatkiem VAT) Lokalu.
 5. Organizator Programu jest zobowiązany do wypłacenia Nagrody Pieniężnej, o której mowa w pkt. 3 Klientowi Polecającemu w przypadku, gdy Klient Polecany zawrze Umowę ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółką Skaland ECO sp. z o.o., spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o.oraz wpłaci minimum 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu zawartej umowy.
 6. Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona przez Organizatora Programu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta Polecającego w formularzu zgłoszeniowym w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, od dnia ziszczenia się warunków określonych w pkt. 5.
 7. Po przekazaniu Nagrody Pieniężnej, Organizator Programu doręczy Klientowi Polecającemu oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta Polecającego Urzędowi Skarbowemu formularz PIT - 8C.
 8. Klient Polecający jest zobowiązany rozliczyć podatek dochodowy od otrzymanej Nagrody Pieniężnej we własnym zakresie w rozliczeniu rocznym.
 9. W przypadku skutecznego polecenia przez tego samego Klienta Polecającego innym Klientom Polecającym kolejnych Lokali lub Domów w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu, Klient polecający, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 1 i 2 Regulaminu Programu będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Pieniężnej w wysokościach:
  • 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) w przypadku skutecznego polecenia Klientowi polecanemu drugiego lub kolejnego (trzeciego i następnych) Lokalu lub Domu w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu,
 10. Organizator Programu jest zobowiązany do wypłacenia Nagrody Pieniężnej, o której mowa w pkt. 9 lit. a i b niniejszego Regulaminu Klientowi Polecającemu w przypadku, gdy Klient Polecany zawrze Umowę ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, spółką Skaland ECO sp. z o.o., spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o. oraz wpłaci minimum 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu zawartej umowy.
 11. Wypłata Nagrody Pieniężnej Klientowi Polecającemu za skuteczne polecenia innym Klientom Polecającym kolejnych Lokali lub Domów w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu, o których mowa w pkt. 9 lit. a i b Regulaminu, będzie następować z zachowaniem warunków określonych w pkt. 6, 7 i 8 niniejszego Regulaminu Programu.
 12. Prawa do uzyskania Nagrody Pieniężnej nie można przenieść na osoby trzecie.
 13. Przy wykonywaniu czynności związanych z uczestnictwem w Programie, Klient Polecający i Klient Polecany nie będą posługiwać się osobami trzecimi.
 14. Uczestnik Programu nie może żądać zamiany Nagrody pieniężnej na inną.
 15. Program nie dotyczy Klientów, którzy zostali skierowani przez biura pośrednictwa nieruchomościami ani też Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 16. W przypadku zgłoszenia przez dwóch różnych Klientów polecających tego samego Klienta polecanego, decydować będzie pierwszeństwo przyjęcia wypełnionego formularza rejestrowego przez Organizatora Programu.
 17. W przypadku zgłoszenia przez Klienta Polecającego Organizatorowi Programu Klienta Polecanego znajdującego się już w Bazie Danych Klientów spółek Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, Skaland ECO sp. z o.o., spółką Skaland PROJEKT sp. z o.o. lub spółką Skaland PROJEKT 2 sp. z o.o.Organizator Programu zobowiązuje się fakt ten zgłosić Uczestnikom, w terminie 2 dni (słownie: dwóch) roboczych od otrzymania danych Uczestników Programu w formie pisemnej na adres e-mail Uczestników podany w formularzu rejestrowym.
 18. Uczestnicy Programu zobowiązują się do traktowania wiadomości uzyskanych przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, jako poufnych w stosunku do osób trzecich. Tajemnica nie obowiązuje przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego uczestnictwa w Programie oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji związanych z uczestnictwem w Programie.
 19. Klient Polecający nie jest uprawniony do negocjowania z Klientem Polecanym warunków oferty w inwestycjach ani zapisów umowy deweloperskiej lub przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik może składać w formie pisemnej w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Uczestnika i wysłanej pocztą, na adres e-mail: skaland@skaland.pl lub złożonej osobiście w siedzibie Organizatora Programu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz szczegółowy opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz ewentualne oczekiwania Uczestnika co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.
 4. Organizator Programu rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 15 (słownie: piętnaście) dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (tj. zawierającego wszystkie elementy wskazane w pkt. 2 Regulaminu).

V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku, Al. Wierzbowa 1, 62-023 Koninko.
 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie i celu przeprowadzenia Programu, w tym w celu realizacji obowiązku wystawienia formularza PIT-8C oraz przesłania go do Uczestnika oraz do właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora Programu oraz na stronach:
  https://skaland.pl/program/,
  http://osnowina.pl/program/,
  https://osiedlenowina2.pl/program/,
  http://park28.pl/program/,
  http://osmlodych.pl/program/,
  https://osmakowepola.pl/program/.
  Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana na stronie www.skaland.pl Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta, którzy korzysta z Programu "ZŁAP SĄSIADA" na takich warunkach, na jakich do niego przystąpił.
 2. Z udziału w Programie pozostają wyłączeni pracownicy oraz inne podmioty świadczące stałe usługi na rzecz Organizatora Programu.
 3. Wzięcie udziału w Programie oznacza, akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Program nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora Programu.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 14.12.2021 roku do odwołania.
KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Adres:
62-023 Koninko,

al. Wierzbowa 1, Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00,
Sobota: Umówione spotkania
e-mail: skaland@skaland.pl

ADRIANNA BARTKOWIAK
DORADCA KLIENTA
a.bartkowiak@skaland.pl
664 027 102


MARTA LEŚNIEWSKA
DORADCA KLIENTA
m.lesniewska@skaland.pl
664 027 106

Prośba o kontakt

Administratorem przesłanych przez Panią / Pana danych osobowych jest spółka Skaland Sp. z o.o. Sp. komandytowa. z siedzibą w Koninku, Aleja Wierzbowa 1, 62-023 Koninko podane w poniższym formularzu dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. B Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., jak przygotowania oferty zgodnie z przesłanym zapytaniem. Podanie poniższych danych jest konieczne, aby przygotować propozycje naszych inwestycji. Więcej...

Aby otrzymywać bieżące informacje o naszych inwestycjach konieczne jest wyrażenie zgody na przesyłanie ofert zgodnie z Art. 6 Ust. 1 Lit. A Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 2016/679.
Podając swoje dane osobowe wyraża Pani / Pan zgodę na:
otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach podejmowanych w ramach działań marketingowych, prowadzonych przez Skaland Sp. z o.o. Sp. komandytowa
otrzymywanie informacji handlowych na produkty własne spółki drogą elektroniczną
otrzymywanie informacji handlowych na produkty własne spółki drogą telefoniczną
udostępnienie moich danych osobowych partnerom biznesowym Skaland Sp. z o.o. Sp. komandytowa w celu przedstawienia przez doradcę finansowego oferty kredytowania zakupu nieruchomości drogą telefoniczną

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest firma Skaland Sp. z o.o. Sp. komandytowa. z siedzibą w Koninku, Aleja Wierzbowa 1, 62-023 Koninko
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach dobrowolnie wskazanych przeze mnie powyżej.
3. *Podstawą przetwarzania danych jest niniejsza zgoda.
4. *Dane nie są udostępniane innym podmiotom.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
6. Mam prawo żądania od Administratora wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych ze zbioru danych.
8. Administrator danych poinformował mnie, że mogę wycofać każdą z powyższych zgód przesyłając e-mail na adres: skaland@skaland.pl o treści: „Wycofuję niniejszym udzieloną Skaland Sp. z o.o. Sp. komandytowa zgodę na: otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach podejmowanych w ramach działań marketingowych / otrzymywanie informacji handlowych na produkty własne spółki drogą elektroniczną / otrzymywanie informacji handlowych na produkty własne spółki drogą telefoniczną / otrzymywanie drogą telefoniczną informacji handlowych od doradcy finansowego .
9. Administrator poinformował mnie, że moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i zawsze przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


© SKALAND 2021. ALL RIGHTS RESERVED. POLITYKA PRYWATNOŚCI.