Regulamin programu sprzedaży premiowanej
"ZŁAP SĄSIADA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program sprzedaży premiowanej "Złap sąsiada" ma na celu promocję sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych realizowanych przez jedną ze spółek:

 2. a. SKALAND SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA:

  • inwestycja "NOWINA I" - realizowana w miejscowości Dachowa,

  • inwestycja "PARK 28" - realizowana w miejscowości Borówiec,

  • inwestycja NOWE KONINKO II - WILLE - realizowana
   w miejscowości Koninko,

  • inwestycja "OSIEDLE MŁODYCH" - realizowana w Grodzisku Wielkopolskim.

  b. SKALAND ECO SP. Z O.O.:

  • inwestycja "NOWINA II" - realizowana w miejscowości Dachowa.

 3. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa
  w programie sprzedaży premiowanej o nazwie "ZŁAP SĄSIADA".

 4. Organizatorem Programu "ZŁAP SĄSIADA" jest spółka
  Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku, Al. Wierzbowa 1,
  62-023 Koninko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto
  i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000627067, NIP 7773258595, REGON 634349950.

 5. Program "ZŁAP SĄSIADA" ma na celu przyznanie nagrody pieniężnej Klientom, którzy skutecznie polecą zakup lokalu mieszkalnego
  lub domu jednorodzinnego znajdującego się w ofercie sprzedażowej spółek: Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa i Skaland ECO sp. z o.o. na zasadach
  i warunkach określonych w Programie.

 6. Fundatorem Nagród w Programie jest Organizator Programu.


II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Programie są użyte następujące pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Organizator - Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku,

 2. Program - Program,

 3. Klient - osoba, która zawarła umowę deweloperską, przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego
  ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, której przedmiotem był zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,

 4. Regulamin - niniejszy regulamin Programu "ZŁAP SĄSIADA",

 5. Uczestnik Programu - Klient. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne,

 6. Lokal - lokal mieszkalny znajdujący się w ofercie sprzedażowej podanych inwestycji realizowanych przez spółkę Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa,

 7. DOM - dom jednorodzinny znajdujący się w ofercie sprzedażowej podanych inwestycji realizowanych przez spółkę Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa
  lub spółkę Skaland ECO sp. z o.o.,

 8. Umowa - umowa deweloperska, przedwstępna umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępna umowa sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego przez Klienta ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa, z wyłączeniem umowy rezerwacyjnej,

 9. Baza Danych Klienta - spis Klientów, którzy zawarli ze spółką Skaland
  sp. z o.o. sp. komandytowa, umowę deweloperską lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego.

 10. Klient polecający - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej, której przedmiotem jest pośrednictwo nieruchomościami, będąca już Klientem spółki Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa
  w związku z nabyciem Lokalu lub Domu.

 11. Klient polecany - osoba fizyczna lub prawna, która w wyniku polecenia
  przez Klienta polecającego zawarła ze spółką Skaland sp. z o.o.
  sp. komandytowa lub spółką Skaland ECO sp. z o.o. umowę deweloperską
  lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu
  i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte
  w formie aktu notarialnego.


III. Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Udział w Programie jest dobrowolny. Przystępując do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Program skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych, zwanych dalej Uczestnikami, którzy spełnią następujące warunki:

  1. Klient Polecający wraz z Klientem Polecanym stawią się osobiście
   w siedzibie Organizatora Programu,

  2. Klient polecający okaże umowę deweloperską lub przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przedwstępną umowę sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego zawarte w formie aktu notarialnego przez Klienta ze spółką Skaland sp. z o.o.
   sp. komandytowa. W przypadku, gdy Umowa podpisana jest przez więcej niż jedną osobę fizyczną (stronę Umowy stanowi więcej
   niż jedna osoba), formularz zgłoszeniowy podpisują wszystkie osoby stanowiące stronę umowy, wskazując zgodnie jedną z nich,
   która będzie Uczestnikiem Programu.

  3. Klient Polecający wraz z Klientem Polecanym wypełnią formularz rejestracyjny Programu, dostępny w siedzibie Organizatora Programu, poprzez uzupełnienie wszystkich pól w formularzu jako obowiązkowych
   oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   w związku z organizacją Programu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do udziału w Programie.

  4. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie będzie ważne, jeśli Klient Polecany nie znajdował się w Bazie Danych Klientów spółki
   Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa lub spółki Skaland ECO sp. z o.o.

  5. Klient polecany zawrze ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa lub spółką Skaland ECO sp. z o.o. Umowę (z wyłączeniem umów zawierających klauzule o niestosowaniu zadatku lub kar umownych przy ich rozwiązaniu w związku z nieuzyskaniem finansowania kredytowego przez Poleconego) i wpłaci minimum 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu Umowy, przy czym Klient polecany jest zobowiązany wykonać powyższe czynności w terminie 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni od wypełnienia formularza rejestrowego o którym mowa w pkt. 1 lit. c.,

  6. Klient Polecający zobowiązany jest przekazać wszystkie dane
   i informacje niezbędne do wypłaty na jego rzecz Nagrody Pieniężnej oraz do wystawienia przez Organizatora Programu formularza PIT-8C.

  7. Klient Polecający i Klient Polecany ponoszą odpowiedzialność
   za przekazanie Organizatorowi Programu prawidłowych danych
   do wystawienia wszelkich dokumentów, w tym PIT-8C związanych
   z ich uczestnictwem w Programie.

 3. Klient Polecający, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w pkt.
  1 i 2 będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Pieniężnej wynoszącej
  2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).

 4. Klient Polecany otrzyma 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) rabatu w stosunku do całkowitej ceny sprzedaży brutto (tj. z podatkiem VAT) Lokalu.

 5. Organizator Programu jest zobowiązany do wypłacenia Nagrody Pieniężnej,
  o której mowa w pkt. 3 Klientowi Polecającemu w przypadku, gdy Klient Polecany zawrze Umowę ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa
  lub ze spółką Skaland ECO sp. z o.o. oraz wpłaci minimum 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu zawartej umowy.

 6. Nagroda Pieniężna zostanie wypłacona przez Organizatora Programu
  na rachunek bankowy wskazany przez Klienta Polecającego w formularzu zgłoszeniowym w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, od dnia ziszczenia się warunków określonych w pkt. 5.

 7. Po przekazaniu Nagrody Pieniężnej, Organizator Programu doręczy Klientowi Polecającemu oraz właściwemu dla miejsca zamieszkania Klienta Polecającego Urzędowi Skarbowemu formularz PIT - 8C.

 8. Klient Polecający jest zobowiązany rozliczyć podatek dochodowy
  od otrzymanej Nagrody Pieniężnej we własnym zakresie w rozliczeniu rocznym.

 9. W przypadku skutecznego polecenia przez tego samego Klienta Polecającego innym Klientom Polecającym kolejnych Lokali lub Domów
  w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu, Klient polecający, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w pkt. 1 i 2 Regulaminu Programu będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Pieniężnej w wysokościach:

  1. 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) w przypadku skutecznego polecenia Klientowi polecanemu drugiego Lokalu lub Domu w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu,

  2. 4.000,00 złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto)
   w przypadku skutecznego polecenia Klientowi polecanemu kolejnego (trzeciego i następnych) Lokalu lub Domu w inwestycjach opisanych
   w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu.

 10. Organizator Programu jest zobowiązany do wypłacenia Nagrody Pieniężnej,
  o której mowa w pkt. 9 lit. a i b niniejszego Regulaminu Klientowi Polecającemu w przypadku, gdy Klient Polecany zawrze Umowę ze spółką Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa lub ze spółką Skaland ECO sp. z o.o.
  oraz wpłaci minimum 10% (słownie: dziesięć procent) ceny brutto przedmiotu zawartej umowy.

 11. Wypłata Nagrody Pieniężnej Klientowi Polecającemu za skuteczne polecenia innym Klientom Polecającym kolejnych Lokali lub Domów w inwestycjach opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu, o których mowa w pkt. 9 lit. a i b Regulaminu, będzie następować
  z zachowaniem warunków określonych w pkt. 6, 7 i 8 niniejszego Regulaminu Programu.

 12. Prawa do uzyskania Nagrody Pieniężnej nie można przenieść na osoby trzecie.

 13. Przy wykonywaniu czynności związanych z uczestnictwem w Programie, Klient Polecający i Klient Polecany nie będą posługiwać się osobami trzecimi.

 14. Uczestnik Programu nie może żądać zamiany Nagrody pieniężnej na inną.

 15. Program nie dotyczy Klientów, którzy zostali skierowani przez biura pośrednictwa nieruchomościami ani też Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 16. W przypadku zgłoszenia przez dwóch różnych Klientów polecających tego samego Klienta polecanego, decydować będzie pierwszeństwo przyjęcia wypełnionego formularza rejestrowego przez Organizatora Programu.

 17. W przypadku zgłoszenia przez Klienta Polecającego Organizatorowi Programu Klienta Polecanego znajdującego się już w Bazie Danych Klientów spółek Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa i Skaland ECO sp. z o.o. Organizator Programu zobowiązuje się fakt ten zgłosić Uczestnikom
  w terminie 2 dni (słownie: dwóch) roboczych od otrzymania danych Uczestników Programu w formie pisemnej na adres e-mail Uczestników podany w formularzu rejestrowym.

 18. Uczestnicy Programu zobowiązują się do traktowania wiadomości uzyskanych przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych, jako poufnych w stosunku
  do osób trzecich. Tajemnica nie obowiązuje przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego uczestnictwa w Programie oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji związanych
  z uczestnictwem w Programie.

 19. Klient Polecający nie jest uprawniony do negocjowania z Klientem Polecanym warunków oferty w inwestycjach ani zapisów umowy deweloperskiej
  lub przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu
  i przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu lub domu jednorodzinnego opisanych w dziale I pkt. 1 lit a i b niniejszego Regulaminu Programu.


IV. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie, Uczestnik może składać w formie pisemnej w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Uczestnika
  i wysłanej pocztą, na adres e-mail: skaland@skaland.pl lub złożonej osobiście
  w siedzibie Organizatora Programu.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres
  do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu komórkowego
  oraz szczegółowy opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz ewentualne oczekiwania Uczestnika co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.

 4. Organizator Programu rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela
  na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 15 (słownie: piętnaście) dni
  od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (tj. zawierającego wszystkie elementy wskazane w pkt. 2 Regulaminu).


V. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą
  Skaland sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Koninku, Al. Wierzbowa 1, 62-023 Koninko.

 2. Administrator Danych przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie
  i celu przeprowadzenia Programu, w tym w celu realizacji obowiązku wystawienia formularza PIT-8C oraz przesłania go do Uczestnika oraz do właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z Programem.


VI. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora Programu oraz na stronach: https://skaland.pl/program/, http://osnowina.pl/program/, https://osiedlenowina2.pl/program/, http://www.nowekoninko.pl/program/, http://park28.pl/program/, http://osmlodych.pl/program/. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana na stronie www.skaland.pl Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Klienta, którzy korzysta z Programu "ZŁAP SĄSIADA" na takich warunkach, na jakich do niego przystąpił.

 2. Z udziału w Programie pozostają wyłączeni pracownicy oraz inne podmioty świadczące stałe usługi na rzecz Organizatora Programu.

 3. Wzięcie udziału w Programie oznacza, akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.

 4. Niniejszy Program nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora Programu.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 01.06.2020 roku do odwołania.    

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Biuro sprzedaży
KONINKO,
al. Wierzbowa 1, czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00,

IWONA MATYJASIK
dział sprzedaży

e-mail: i.matyjasik@skaland.pl
tel. kom. 664 027 102